TT

Nhân Vật

Level

Thăng Chức

Chuyển Sinh

Ngân Lượng

Kho Riêng

Kho Chung

1
 TueLam 
 70 
 3 
 0 
 4,120,078,471 
 0 
 0 
2
 Ti04 
 73 
 3 
 0 
 1,875,484,681 
 0 
 0 
3
 ShenLongg 
 71 
 3 
 0 
 1,620,755,011 
 0 
 0 
4
 Vegeta 
 71 
 3 
 0 
 1,404,004,742 
 0 
 0 
5
 PhuongMaiSun 
 69 
 3 
 0 
 1,291,603,283 
 0 
 0 
6
 Whisky 
 72 
 3 
 0 
 1,116,234,771 
 0 
 0 
7
 NoMauTraUSD 
 69 
 3 
 0 
 1,032,706,282 
 0 
 0 
8
 MocUyenThanh 
 69 
 3 
 0 
 996,185,713 
 0 
 0 
9
 MaDao 
 47 
 2 
 0 
 989,335,738 
 0 
 0 
10
 Vodka 
 72 
 3 
 0 
 953,598,510 
 0 
 0 
11
 Heineken 
 72 
 3 
 0 
 884,466,934 
 0 
 0 
12
 TuanHayNoi 
 61 
 3 
 0 
 835,568,591 
 0 
 0 
13
 Ti03 
 73 
 3 
 0 
 813,969,622 
 0 
 0 
14
 Na03 
 73 
 3 
 0 
 805,032,760 
 0 
 0 
15
 Na04 
 73 
 3 
 0 
 779,191,990 
 0 
 0