TT

Nhân Vật

Thế Lực

Level

Điểm Exp

Thăng Chức

Nghề Nghiệp

1
 TueAn 
 Chính Phái 
 75 
 539666637 
 3 
  
2
 Na03 
 Tà Phái 
 73 
 408312335 
 3 
  
3
 Na04 
 Tà Phái 
 73 
 408027632 
 3 
  
4
 Ti02 
 Tà Phái 
 73 
 394265571 
 3 
  
5
 Ti04 
 Tà Phái 
 73 
 387164148 
 3 
  
6
 Na02 
 Tà Phái 
 73 
 386358575 
 3 
  
7
 Ti03 
 Tà Phái 
 73 
 385382966 
 3 
  
8
 Na01 
 Tà Phái 
 73 
 378524345 
 3 
  
9
 Tink 
 Tà Phái 
 73 
 361894173 
 3 
  
10
 1102 
 Tà Phái 
 72 
 348163411 
 3 
  
11
 Heineken 
 Tà Phái 
 72 
 341892512 
 3 
  
12
 Vodka 
 Tà Phái 
 72 
 333508034 
 3 
  
13
 Whisky 
 Tà Phái 
 72 
 326686572 
 3 
  
14
 ChemChetMeMay1 
 Chính Phái 
 72 
 322344742 
 3 
  
15
 ChemChetMeMay3 
 Chính Phái 
 72 
 321806944 
 3